Algemene Voorwaarden

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam Fonkonline.nl berusten bij de uitgever, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op Fonkonline.nl

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

De verwerking van de gegevens op fonkonline.nl en bovenvermelde producten en de totstandkoming van fonkonline.nl en bovenvermelde producten is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. De uitgever, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op Fonkonline.nl en bovenvermelde producten is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van de uitgever c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via fonkonline.nl en bovenvermelde producten aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Fonkonline.nl is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van fonkonline.nl en bovenvermelde producten voor gebruiker. De uitgever is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. De aansprakelijkheid van de uitgever, van de personeelsleden van de uitgever en van de personen voor wie de uitgever verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Privacystatement

Fonkonline.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Fonkonline.nl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer je een abonnement neemt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact hebt met Fonkonline.nl, legt de uitgever gegevens vast. Fonkonline.nl gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Fonkonline.nl, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hiebij tracht de uitgever rekening te houden met jouw voorkeuren.

Klikgedrag

Op Fonkonline.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. 

Gebruik van Cookies

Fonkonline.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van jou computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken. Aan de hand van een cookie kan onze website jou, de eerstvolgende keer dat je op de website langskomt, herkennen. Met behulp van dit cookie kan de website speciaal op jou worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de website voor jou nog aangenamer te maken.

Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in je browser (door in je browser 'cookies off' in te stellen). Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kan maken. Op Fonkonline.nl tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De uitgever kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Fonkonline.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Fonkonline.nl.

Informatie

Mocht je vragen hebben over deze algemene voorwaarden of over Fonkonline.nl, kun je contact opnemen met:

Fonk media

Postbus 66
1398 ZH Muiden

tel: 0294 262360