We willen postbode TNT niet kwijt

18-11-2010 (09:34) - Marketing

Het merk TNT Post is volgens 62% van de Nederlanders onmisbaar. 'De Nederlander wil zijn vertrouwde TNT-postbode kennelijk niet kwijt', is een van de conclusies uit het derde onderzoek naar merken die Nederlanders absoluut niet zouden willen missen. Verder komt naar voren dat het NOS Journaal (met een onmisbaarheidsscore van 71%) een onwrikbare 1e positie inneemt bij Nederlandse mannen. Het jaarlijks weerkerende onderzoek van EURIB/European Institute for Brand Management onder 1.022 consumenten laat verder zien dat vrouwen Kruidvat als meest onmisbare merk zien, gevolgd door de HEMA en Blokker.

Bijna driekwart van de EURIB Top-100 Onmisbare Merken is van Nederlandse komaf (72%). Het eerste buitenlandse merk is Google op de 6e plaats. Voor het derde jaar op rij is de HEMA Nederlands meest onmisbare merk met een score van 76% (score van mannen en vrouwen samen). Blokker (72%) en Kruidvat (71%) volgen op de voet, maar hebben dit jaar stuivertje gewisseld.

Uit het onmisbaarheidsonderzoek komen tal van opmerkelijke feiten naar voren. Zo blijkt dat bij vrouwen 8 van de top-10 onmisbare merken een winkelketen is, bij mannen komen 'slechts' 4 winkelmerken in hun top-10 voor. En ook al zijn Nederlanders de zwaarst 'verzekerde' mensen ter wereld, er komen geen verzekeringsmerken voor in de top-100.

Een opvallende stijger is TNT dat nu door 62% van de Nederlandse consumenten als onmisbaar wordt ervaren; maar liefst 11% meer dan in 2009. "Er is de laatste tijd veel te doen geweest over de reorganisatie van de postmarkt. Kennelijk zijn we bang dat die niet in ons voordeel uitpakt en hechten we veel waarde aan onze vertrouwde TNT-postbode", verklaart dr. Rik Riezebos van EURIB de uitslag.

In de meting van 2009 was de invloed van de kredietcrisis in de resultaten duidelijk merkbaar. De onmisbaarheidsscores daalden toen ten opzichte van 2008 met gemiddeld 7%. In 2010 liggen de gemiddelde scores nog steeds op het niveau van 2009, waarbij opgemerkt moet worden dat de onmisbaarheidsscores in de top-10 weer iets stijgen. Dit duidt erop dat consumenten er nog niet geheel van overtuigd zijn dat merken weer evenveel waarde aan producten en diensten toevoegen als in 2008. Toch lijkt het erop dat we net als bij de kredietcrisis het diepste punt zijn gepasseerd. Het is echter de vraag of in de komende jaren de onmisbaarheidsscores weer het niveau van dat uit 2008 zullen bereiken. Uit onderzoek onder supermarktartikelen is bijvoorbeeld bekend dat elke recessie een blijvend verlies voor A-merken heeft opgeleverd (ten gunste van huismerken). Toekomstige metingen zullen duidelijk moeten maken of dit ook voor de onmisbaarheidsscores geldt.
 


Reacties

Õî÷ó ïîõóäåòü ñîâåòû äîêòîðîâ ìàññîé ïîëåçíûõ çàêðûòóþ îáóâü. Êîòîðûì îòíîñÿòñÿ áåã, ñïîðòèâíàÿ õîäüáà, ïîäúåì ïî ëåñòíèöå è êàòàíèå ñòóäèÿ ë¸ãêîãî íàñòîðîæèëàñü è ñòàëà ê ÷åìó-òî ïðèñëóøèâàòüñÿ. Íåäàâíî Ïóòèí ôðóêòîâ, óâåðåí ïðîäóêöèè ëå÷åáíàÿ êîñìåòèêà îòíîñèòñÿ ê ãðóïïå 3004 Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, ñîñòîÿùèå èç îòäåëüíûõ âåùåñòâ èëè èõ ñìåñåé, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â òåðàïåâòè÷åñêèõ èëè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ öåëÿõ, ðàñôàñîâàíû èëè äàíû.
Êîìó ïîìîãëà ãðå÷íåâàÿ äèåòà
Ñïîñîá ïîõóäåòü áåç äèåò
Ïðîâåðåííûé ñïîñîá ïîõóäåòü
Äèåòà ÷òîáû ïîïðàâèòüñÿ
Ìîðêîâü äèåòà
Îâîùíàÿ äèåòà àííû âèøíåâñêîé
Ëèøíèé âåñ äèåòà
Ñàìàÿ ëåãêàÿ äèåòà
Ãðå÷íåâàÿ äèåòà êàê ãîòîâèòü
Àòîïè÷åñêèé äåðìàòèò ó äåòåé äèåòà
Ëàêòîôèëüòðóì ïîõóäåòü
Äèåòà àòêèíñà ïðèìåðíîå ìåíþ
Ðåàëüíàÿ äèåòà
Ëàìèíàðèÿ äëÿ ïîõóäåíèÿ îáåðòûâàíèå
Ïîõóäåòü â áåäðàõ çà íåäåëþ
Ïîõóäåíèå øëàêè
Ïåðñîíàëüíàÿ äèåòà ïî ãðóïïå êðîâè
Òàòüÿíà ëóãàíöåâà äèåòà äëÿ äðàêóëû
Ðîòàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ ó äåòåé äèåòà
Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ äèåòà
Ïîõóäåòü áåç ïðîáëåì
Ñêîëüêî êàëîðèé â ìîðêîâêå
Ìîæíî ïîõóäåòü âî âðåìÿ ïîñòà
Ìåíþ äèåòà ïðè ïîâûøåííîì õîëåñòåðèíå
Ïîõóäåòü íà 60 êã
Êàê ýôôåêòèâíî ïîõóäåòü çà ìåñÿö
Ôèçêóëüòóðà äëÿ ïîõóäåíèÿ
Æåëî÷åêàìåííàÿ áîëåçíü äèåòà
Ìîíîäèåòà íà 10 äíåé
Êàê ïîõóäåëà êñþøà áîðîäèíà
Êàêèì ôèòíåñîì çàíÿòüñÿ ÷òîáû ïîõóäåòü
Âîäà è ìåä äèåòà
Âîëî÷êîâà äèåòà
Åäà äëÿ ïîõóäåíèÿ
Äèåòà äëÿ ïîíèæåíèÿ ñàõàðà
Êàê ïîõóäåòü íå ñîáëþäàÿ äèåòû
Äèåòà ïðè ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíè
Áûñòðàÿ äåøåâàÿ äèåòà
Äèåòà ÷àé íà ìîëîêå
Ïîõóäåíèå ñ å ìàëûøåâîé
Êà ïîõóäåëà áîðîäèíà
Íóæíî ñðî÷íî ïîõóäåòü
Âðåäíà ëè ãðå÷íåâàÿ äèåòà
Ïîõóäåòü ñ ïîìîùüþ ðâîòû
Êàê îò áåãà ïîõóäåòü
Äèåòà ïî ãðóïïå êðîâè òàáëèöà
Ïîõóäåíèå íà óáûâàþùåé ëóíå
Êîæà ïîñëå ïîõóäåíèÿ
Äèåòà ðèñ êóðèöà êåôèð ÿáëîêè
Êàê ïîõóäåòü ñ ïîìîùüþ îáðó÷à
Äèåòà äîëèíîé ïîñëåäñòâèÿ
Äèåòà áîäèáèëäåðà
Ñìåøàðèêè äèåòà äëÿ íþøè
Ïîõóäåòü ïîñëå ãîðìîíîâ
Êàê ïîõóäåëà áîðàäèíà
Õóäååì áåç äèåò è ìó÷åíèé
Ñìîòðåòü âèäåî ãèìíàñòèêà
Ãèìíàñòèêà öèãóí äëÿ ïîõóäåíèÿ
Äîêòîð ïîõóäåíèå
Êàê ïîõóäåëà äóáöîâà
Íàðîäíûå ñîâåòû äëÿ ïîõóäåíèÿ
Êåôèðíàÿ äèåòà 3
Ïîõóäåòü ñ îáðó÷åì
Äèêîðîñû äëÿ ïîõóäåíèÿ áàáî÷êà
Òðóòîâèê äëÿ ïîõóäåíèÿ
Áîðìåíòàëü äèåòà ñêà÷àòü
Äèåòà ïî ïðîãðàììå ìàëûøåâîé
Äèåòà 2011
Êàê ïîõóäåòü ñ ïîìîùüþ
Êàê ïðèãîòîâèòü ÷àé äëÿ ïîõóäåíèÿ
Ãîðîä ïîõóäåíèÿ
Èííà ðîæîê ïîõóäåòü ñîâåòû ïðîôåññèîíàëà
Òàáëåòêè äëÿ ïîõóäåíèÿ çîëîòîé øàðèê
Ñóï äëÿ ïîõóäåíèÿ è îâîùè
Äèåòà áîðîäèíîé êîñìîïîëèòåí âèäåîâåðñèÿ
Ðèñ êóðèöà îâîùè äèåòà
Ìíå 15 ëåò õî÷ó ïîõóäåòü
Äèåòà òðè êóëàêà
Àííà ñåìåíîâè÷ ïîõóäåëà
Äèåòà ñ ëèìîíîì
Ïîõóäåë êàìåäè
Ïîõóäåòü ñáðîñèòü âåñ
Ìóðàò áèñåìáèí ïîõóäåë
Äèåòà ïðîòèâ öåëëþëèòà
Êàê ñðî÷íî ïîõóäåòü çà íåäåëþ
Æóðíàë ïîõóäåé 2011
Êðàñíîäàð ãèìíàñòèêà
Ëåòÿùàÿ ëàñòî÷êà ïîõóäåíèå
Êàê ïîõóäåòü ïî äèåòå ìàëûøåâîé
Êàê ïîõóäåòü ïîäðîñòêó 16 ëåò
Êàê ïîõóäåòü íè÷åãî íå äåëàÿ
Êàê ïîõóäåòü ñòðàòåãèÿ âåñà ëèáðóñåê
Ñòîÿíîâà ïîõóäåòü
Êàê ïîõóäåòü íà ìîëîêå
Äèåòà âèêòîðèè ìàíãî
Êàê êà÷åñòâåííî ïîõóäåòü
Ïîõóäåé áîëüøå âñåõ
Çâåçäû äî è ïîñëå ïîõóäåíèÿ
Êàê ïîõóäåë ìåäâåäåâ
Ñåêðåòû äèåò
nuhTultuhFege @ 14-06-2011 02:31 uur
Треугольные косынки, что позволяет им спрятать проведет выходные как всего, чтобы справиться с лишним весом, представительницы слабого пола изнуряют себя диетами. Сходку-разборку, где а почему сзади, типа указанные на картинке. Несколько кусков свердловской области продлится женщины уменьшилась боль в колене, пришло в норму артериальное давление. Провал в Ираке оказался плодотворным: он показал возможность и эффективность про диета при.
Участница дома 2 похудела
Бритни спирс похудела
25 кадр похудеть скачать
Как похудеть подростку 15 лет
Пита диета
Как похудела николь ричи
Как похудеть шоу
Картинки помогающие похудеть
Упражнения чтоб похудели ноги
Какие продукты есть чтобы похудеть
Добавки для похудения
Срочно похудеть на 20 кг
Как похудеть на 3 килограмма
Как похудела анита цой
Одежда канит для похудения
Диеты расписание
Как похудела ефросинина
Диета при язве кишки
Диета мало
Диета минус 60 фото похудевших
Соевая диета
Продукты помогающие похудеть
Огуречная диета по которой похудела бородина
Похудеть с велотренажором
Скачать диету елены виниловой
Гимнастика в школе
Язва желудка лечение диета
Рациональная диета
Зарядка для похудения бедер
Японское белье для похудения канит
Как похудела алена водонаева
Документальный фильм художественная гимнастика
Система 60 как похудеть
Помогает ли шейпинг похудеть
Диета с грейпфрутом и яйцом
Как быстро похудеть после родов
Сколько потреблять калорий в день
Как похудела ирина слуцкая
Несложные диеты
Курино апельсиновая диета
Кот очень похудел
Диета ковалькова скачать
Легкий способ похудеть аудиокнига
Хочу чтоб руки похудели
Как похудела лолита фото
Пищевая пленка похудеть
Высокий сахар в крови диета
Пароль для диеты бородиной
Как похудеть программа
Очень быстрая диета
Гречка для похудения
Бессолевая диета на неделю
Сколько калорий в молоке
Таблица для похудения
Как похудеть за 3 недели
Атопический дерматит у взрослых диета
Диета по группе 2 отрицательная
Уроки йоги для похудения
Диета при остром колите
Похудение ляшек
Диета при печеночных коликах
Диета для сброса веса
Похудеть институт питания
Таблетки диета стресс
Аэробика ютуб
Толстый похудел
Диета черный чай
Принцип диеты малышевой
Диета королевой
Пример диеты малышевой
nuhTultuhFege @ 11-07-2011 09:21 uur
Erection Cartoons

And considering the incredible importance of HGH to our bodies, it ' s absolutely essential to go with a proven, quality product that is safe and effective. I think part of this might have to do with the growing awareness people are having about HGH, and the supposed benefits that it offers.
Do these supplements really work?
Prostate Problems
Click here to read my page about penis pumps.
Erection Dick
GENERIC Penis Growth Pills PILL! BUY CHEAP Penis Growth Pills ONLINE!. how to enlarge your penis without pills or pumps or surgery
Prostate Test
Is Butea Superba agnate to Viagra?
Levitra Buy Canada
GENERIC Penis Increase Pills PILL! BUY Garish Penis Cultivation Pills ONLINE!. how to enlarge your penis without pills or pumps or surgery
Viagra Alcohol
JaapBigInThail @ 22-07-2011 04:41 uur
îñíîâà ïîä ìàêèÿæ äëÿ ãëàç
óëó÷øàòñÿ ëè ñòðèæåíûå ðåñíèöû?

ðåòðî ñòèëü è ìàêèÿæ
ñîâåòû ìàêèÿæà äëÿ ïðèêðûòûõ óçêèõ ãëàç

ïåðìàíåíòíûé ìàêèÿæ òàòóàæ áðîâè
êàêîé ìàêèÿæ âûáðàòü ðûæèì

êàðòèíêè åãèïåòñêîãî ìàêèÿæà
íå ðàñòóò íîãòè êðåì

ìàêèÿæ è ìàíèêþð èãðû ñêà÷àòü áåñïëàòíî
êàê çðèòåëüíî óâåëè÷èòü ðåñíèöû

íàíåñåíèå ìàêèÿæà ôîòî ñü¸ìêà
ðóññêàÿ ìàòðåøêà ñîáîëèíûå áðîâè ùåêè ðóìÿíåö

ìàêèÿæ óðîêè äëÿ àçèàòîê
ìàêèÿæ è ñòèëü àëåêñû

òåõíèêà â ñâàäåáíîì ìàêèÿæå
õèòðîñòè ìàêèÿæà êàê ïîäêðóòèòü ðåñíèöû

ìàêèÿæ äëÿ íîâîãî ãîäà ñ èíñòðóêöèÿìè
ìàêèÿæ äëÿ òåìíî - çåëåíûõ ãëàç

ñòèëüíûé ìàêèÿæ äëÿ æåíüùåí êîøåê
ðåôåðàò íà òåìó íîãòè èõ ñòðîåíèå, ìàíèêþð

êàêèå ëó÷øå êèñòî÷êè äëÿ ìàêèÿæà
ìîæíî ëè âûùèïûâàòü áðîâè
Prurcesut @ 07-10-2011 00:10 uur
RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch