Sanoma sluit beslist.nl aan als publishing partner

25-09-2019 (15:10) - Media

Vanaf 1 oktober 2019 wordt beslist.nl als publishing partner aangesloten op het netwerk van Sanoma. Dit houdt in dat Sanoma de volledige online advertentie operatie op zich neemt en de display sales voor beslist.nl doet. Beslist.nl is hiermee de 17e publishing partner die het Sanoma netwerk versterkt.
 
Als grote digital speler is Sanoma altijd op zoek naar samenwerkingen met merken die toegevoegde waarde hebben voor het bestaande portfolio en waarmee de online inventory wordt uitgebreid. Met dagelijks bezoek door 400.000 shoppers is beslist.nl qua schaal een interessante publishing partner voor Sanoma. Daarnaast maakt het partnership het voor adverteerders nog sterker mogelijk om binnen één netwerk de consument te bereiken van inspiratie tot het daadwerkelijk overgaan tot conversie.  
 

 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch